ใจชื้น....ขึ้นมาหน่อย

posted on 12 Jul 2010 10:42 by jibjibck in Ji3CK

[12-07-2553] 

 

วันนี้ได้อยู่ที่ห้อง 1305 ช่วงเช้า .... ระหว่างรอ ส1 กฟ 

" ก ว า ด ห้ อ ง . . ดี ก ว่ า "

เลยเขียนข้อความไว้บนกระดานถึงทุกคน........ว่า
((หวังว่าจะได้อ่านกัน เพราะเรียนกันตอนบ่ายต่อ))

To นักเรียน 1/2 คอม
ค รู ทำ คว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง ใ ห้ แ ล้ ว น ะ
ห วั ง ว่ า พ ว ก เ ธ อ จ ะ ไ ม่ ป่ ว ย กั น บ่ อ ย ๆ แ ล้ ว
ยั ง ไ ง ก็ ช่ ว ย กั น รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด  ด้ ว ย น ะ ค ะ

ป.ล.1 แวะมาคุยกันทุกๆ วันนะ http://jibjibck.exteen.com
ป.ล.2 ถ้าพวกเธอมาเรียนกันพร้อมหน้าทุกวัน เหมือนวันนี้ก็คงจะดีมาก 

 

edit @ 12 Jul 2010 10:53:42 by Ji3ๆ ใuUาJlวaา

Comment

Comment:

Tweet