เวลา..ไม่ใช่..บางวัน

posted on 30 Aug 2009 14:33 by jibjibck in Ji3CK

" เ ว ล า "


ทุกวันนี้....อยากให้เวลามีมากกว่า 24 ชั่วโมง

ไม่ได้นับ ... เพราะ อยากหยุดเวลา หรือ เดินช้าลงหน่อยได้ไหม? (ช่วยๆ กันหน่อยสิ!!)
ไม่ได้รอคอย ... เพราะ ไม่รู้จะรอคอยอะไร สิ่งที่ต้องรับ สิ่งที่ต้องทำ (มากเกินไปแล้ว)
ไม่ได้ฝัน ... พักความฝัน เพื่อทำวันนี้ในดีที่สุด (แต่ก็ยังไม่เพียงพอ)

ทุกๆ เวลาที่ผ่านพ้นไป

เร็วจริงๆ

มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ


" ไ ม่ ใ ช่ "

จะขี้เกียจ

จะท้อ

เพราะ ไม่มี โอกาส นั้นๆ

" บ า ง วั น "

อยากปลดปล่อย
อยากปล่อยวาง
อยากถ่ายภาพ
อยากไปเที่ยว

ไม่มี

วันนั้น

เมื่อไหร่

ไม่รู้

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คิ ด ถึ ง วั น ว า น

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J!3ๆ ใuUาJlวaา

Comment

Comment:

Tweet