J!3002: สี่สิบสาม

posted on 13 Nov 2008 21:31 by jibjibck in PPCollege

ฉั น เ อ ง ก็ เ ปิ ด ใ จ เ ต็ ม ที่ แ ล้ ว
ฉันทำหน้าที่ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
พวกเธอเองต้องตัดสินใจเอาเอง
ว่า พวกเธอทำถูกต้องแล้วหรือยัง??
เธอเข้าใจในตัวฉันหรือยัง???
ถึงแม้จะเป็นคนไม่ถือสา ไม่เรียบร้อย พูดจาไม่เพราะ
ก็นึกถึงหัวกันบ้าง .. นับถือกันบ้างก็ดี
ทุกวันนี้ก็เหนื่อยเต็มที่แล้ว
คงไม่ตามใจใคร และ ไม่เอาใจใคร
ฉันก็เป็นฉัน ... เธอก็เป็นเธอ
รู้เอาไว้ด้วยว่า ใ ห้ ใ จ ไ ป แ ล้ ว . . พ ว ก เ ธ อ ไ ม่ รั บ เ อ า ไ ว้ เ อ ง
อย่ามาพูดจาดีๆ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
อย่ามาโว้ยวาย เมื่อไม่พอใจ เอาแต่ใจตัวเอง
จงจำไว้ว่า คนเราก็มีขีดจำกัดของตัวเองเช่นกัน
ต อ น มี ใ จ ใ ห้ . . ก ลั บ ไ ม่ นึ ก ถึ ง แ ล ะ ย อ ม รั บ
อ ย่ า ม า เ รี ย ก ร้ อ ง สิ ท ธิ์ ที ห ลั ง แ ล้ ว กั น
((ไม่เหลือแล้ว หมดแล้ว ละลายไปแล้ว))


การรักษาน้ำใจ เพื่อให้ความเป็นมิตรยืนอยู่บนโลกนี้ได้

ป.ล. ถึงบุคคลทั้งสี่สิบสามคน

ครูจิ๊บ {J!3ๆ ใuUาJlวaา}
((ฉันก็เป็นคน..มีชีวิต..มีจิตใจ..และ..เหนื่อยเป็น))

edit @ 13 Nov 2008 22:02:34 by Ji3ๆ ใuUาJlวaา

Comment

Comment:

Tweet

++ หวัดดีคะ ++
++ ยากคิดหมายนะคะ++
** ไม่สบายนะคะ **
*+ สู้ สู้ ๆ ๆ ๆ
open-mounthed smile

#4 By kanjoy on 2008-11-20 10:43

สู้ สู้ ^-^
big smile big smile big smile

นะค่ะอาจารย์
อย่าคิดมาก
เดี๋ยวแก่เร็วไม่รู้ด้วยนะ(ล้อเล่นนะ)
confused smile confused smile

#3 By PTKwang CGP on 2008-11-20 10:30

หวัดดีคะคุณครูจิ๊บสุดสวย

#2 By bow2531 on 2008-11-18 09:42

คิดบวก ชีวิตบวก
เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ
เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต
เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ
เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ
เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย
เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต
เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี
เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง
เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง
เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง
เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง
เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม
เวลาเจอคนเลว ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์
เวลาเจออุบัติเหตุ ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด
เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบททดสอบว่าที่ว่า "มารไม่มีบารมีไม่เกิด"
เวลาเจอวิกฤต ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม "ในวิกฤตย่อมมีโอกาส"
เวลาเจอความจน ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต
เวลาเจอความตาย ให้บอกตัวเองว่า
นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์

สู้ ๆbig smile

#1 By pupu*-* on 2008-11-14 20:26